Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Strona głównaKonstytucja Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Konstytucja Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Rozdział I

 

TRIADY – DROGA ŁASKI I POKOJU

 

Art. 1. Triady – Droga Łaski i Pokoju to projekt tworzenia regionalnych szlaków turystycznych, które dla ludzi wierzących stanowią jednocześnie trasy pielgrzymkowe. Szlaki regionalne określa się mianem regionalnych Triad.

 

Art. 2. Organizatorzy sąsiadujących ze sobą regionalnych Triad wspólnie ustanawiają odcinki łączące ich szlaki tak, aby turyści lub pielgrzymi mieli możliwość przekraczania granic regionów i tworzenia własnych, oryginalnych, ponadregionalnych Triad.

 

Art. 3. 1. Podstawowym celem Triad jest rozwój duchowy człowieka, jego aktywizacja i edukacja.

2. Celem społecznym, nieodłącznym od podstawowego, jest budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, opartych na wzajemnym szacunku, dobrej woli oraz zasadach tolerancji i dialogu. Droga Łaski i Pokoju jednoczyć ma ludzi ponad podziałami, niezależnie od ich światopoglądu, narodowości, koloru skóry czy jakiejkolwiek orientacji.

 

Art. 4. Do uczestnictwa w Triadach zaproszeni są wszyscy szanujący wartości i zasady projektu. Droga Łaski i Pokoju szczególnie przeznaczona jest dla osób, które pragną oderwać się od codzienności, poszukują dystansu, odprężenia i wewnętrznego pokoju, czasu i sposobności na przemyślenie ważnych dla siebie spraw, odkrycie nowych perspektyw lub poznanie nowych miejsc i ludzi. Osoby pielgrzymujące mogą prosić Boga o udzielenie potrzebnych łask. Triady są propozycją dla ludzi wierzących i niewierzących, szukających samotności bądź towarzystwa, wiedzy czy wyłącznie pięknych krajobrazów, gdzie każdy wybiera spośród dostępnych opcji według własnych potrzeb i upodobań. To przestrzeń pokoju, tolerancji i twórczych poszukiwań.

 

Art. 5. Triady są projektem rozwojowym, elastycznym i ewoluującym, otwartym na inwencję zarówno organizatorów, jak i uczestników, mogących dodawać do projektu własne, autorskie elementy, o ile są one zgodne z literą i duchem Konstytucji.

 

Art. 6. Dla pełniejszej i sprawniejszej realizacji idei Triad ich organizatorzy, uczestnicy i sympatycy mogą zakładać stowarzyszenia o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.

Rozdział II

 

WARTOŚCI I ZASADY TRIAD

 

Art. 7. 1. Drodze Łaski i Pokoju przyświecają cztery triady wartości, od których pochodzi nazwa projektu. Są to: Prawda-Dobro-Piękno (Triada Platońska), Prawda-Wolność-Miłość (wartości Boskie), Wiara-Nadzieja-Miłość (cnoty Boskie) i Wolność-Siła-Odwaga (wartości i cnoty ludzkie).

2. Oprócz wartości podstawowych, których stopień realizacji kształtuje indywidualne życie każdego człowieka, Triady promują wartości i cnoty szczególnie ważne w życiu społecznym: wierność, honor (jako zobowiązanie własne), pokorę i służbę.

3. Wymienione wyżej wartości rozumiane są w sposób naturalny i obiektywny, natomiast ich subiektywna waga dla każdego uczestnika lub organizatora Triad zależy od jego osobistych preferencji.

 

Art. 8. Do zasad, konstytuujących charakter Triad – Drogi Łaski i Pokoju, należą:

1) miłość: jako pierwotna i podstawowa zasada istnienia jest nie tylko wartością, ale i pierwszą zasadą Triad;

2) złota reguła etyczna (zasada wzajemności): wyrażona w zdaniu „traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”, stanowi ponadczasową płaszczyznę definiowania pojęcia dobra; z tak rozumianego dobra wypływają inne pozytywne wartości: sprawiedliwość, uczciwość, poszanowanie cudzej godności, bezinteresowna pomoc, lojalność, solidarność;

3) uniwersalizm i otwartość: dobro, definiowane za pomocą złotej reguły etycznej, ma charakter uniwersalny i jest niezależne od wszelkich ludzkich uwarunkowań – światopoglądu, płci, orientacji seksualnej, przynależności do narodu czy grupy społecznej; wynika z tego postulat otwartości na każdego człowieka oraz indywidualnego do niego podejścia, wolnego od uprzedzeń, stereotypów, generalizacji i myślenia kategoriami odpowiedzialności zbiorowej;

4) tolerancja i dialog: tolerancja oznacza poszanowanie odmiennych poglądów innych ludzi i nie wymaga ani akceptacji tych poglądów, ani sympatii dla osób je głoszących (uczucia nie podlegają ocenie moralnej); jedyną konstruktywną formą konfrontacji odmiennych poglądów jest uczciwy dialog, polegający na wolnej od fałszu i ataków osobistych wymianie merytorycznych argumentów; prowadzenie uczciwego dialogu stanowi niezawodny test tolerancji i dobrej woli dla każdej z polemizujących stron;

5) szacunek dla otoczenia: obejmuje nie tylko kulturę osobistą w kontaktach międzyludzkich, ale i szacunek dla każdej żywej istoty oraz każdego miejsca, w którym się przebywa;

6) apolityczność: Triady są inicjatywą jednoczącą ludzi ponad podziałami, a tym samym niezaangażowaną w bieżące spory polityczne.

Rozdział III

 

SYMBOLE TRIAD

 

Art. 9. 1. Znakiem Triad są cztery trójkąty – żółty, biały, niebieski i czerwony – umieszczone na tle purpurowego krzyża kawalerskiego z ametystowymi krawędziami i okrągłej, złotej tarczy.

2. Trójkąty odpowiadają czterem przyświecającym Drodze Łaski i Pokoju triadom wartości:

1) trójkąt żółty (górny lewy) odpowiada triadzie Prawda-Dobro-Piękno;

2) trójkąt biały (górny prawy) triadzie Prawda-Wolność-Miłość;

3) trójkąt niebieski (dolny prawy) triadzie Wiara-Nadzieja-Miłość;

4) trójkąt czerwony (dolny lewy) triadzie Wolność-Siła-Odwaga.

3. Do ramion krzyża kawalerskiego, znanego jako krzyż cnót rycerskich, przypisane są na znaku Triad wartości i cnoty szczególnie ważne w życiu społecznym: do lewego ramienia – wierność, prawego – honor, górnego – pokora, dolnego – służba. Osiem krańców krzyża wskazuje na zasady, konstytuujące charakter Triad – od górnego lewego krańca w prawo: miłość i zasada wzajemności, uniwersalizm i otwartość, tolerancja i dialog, szacunek dla otoczenia i apolityczność. W sferze religijnej krzyż jest symbolem chrześcijańskim, a osiem krańców krzyża kawalerskiego nawiązuje do Ośmiu Błogosławieństw.

4. Złota tarcza reprezentuje podstawowy cel Triad, jakim jest rozwój duchowy człowieka.

5. Pełny opis znaku Triad zawiera dokument „Znak Triad”.

 

Art. 10. 1. Każdy uczestnik i organizator Triad może posługiwać się osobistym Medalionem Triad, przeznaczonym do noszenia na szyi.

2. Awers Medalionu Triad zawiera trwałe przedstawienie znaku Triad. Wymienny rewers, który identyfikuje właściciela i opisuje jego udział w Triadach, tworzą następujące elementy:

1) na okrągłej tarczy w kolorze lapis-lazuli obraz róży kompasowej, powstały z nałożenia na siebie dwóch czteroramiennych gwiazd – większej żółtej (ze złotą pół-strzałką w lewej części górnego ramienia) na mniejszą złotą;

2) napisy w kolorze białym, wskazywane przez ramiona złotej gwiazdy: ramię górne lewe – inicjały imienia i nazwiska, myślnik, oznaczenie regionu macierzystego; górne prawe – rok pierwszego udziału w Triadach; dolne prawe – liczba przebytych etapów na wszystkich rodzajach Triad, ukośnik, liczba regionalnych Triad z przebytym co najmniej jednym etapem; dolne lewe – rok ostatniego udziału w Triadach.

3. Pełny opis Medalionu Triad zawiera dokument „Medalion Triad”.

 

Art. 11. Motto Triad – Drogi Łaski i Pokoju stanowią słowa z Apokalipsy św. Jana: „Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi.” (Ap 1, 4), wskazujące na uniwersalne ludzkie pragnienie szczęścia.

Rozdział IV

 

REGIONALNE TRIADY

 

Art. 12. 1. Regionalne Triady okrążają regiony historyczno-geograficzne, istniejące niezależnie od aktualnych granic politycznych i administracyjnych. Łączą one miejsca ważne ze względów turystyczno-krajoznawczych (jak zabytki, atrakcje przyrodnicze, pomniki historii) lub religijnych (jak sanktuaria, świątynie, klasztory). Każdy szlak posiada swój punkt centralny, początkowy i końcowy zarazem, będący miejscem ważnym zarówno ze względów religijnych, jak i turystyczno-krajoznawczych.

2. Regionalne Triady noszą własne, unikalne nazwy, odpowiednio do nazw regionów, które okrążają, np. Triady – Śląska Droga Łaski i Pokoju.

 

Art. 13. 1. Podstawową jednostkę miary Triad stanowi jednodniowy etap, liczący przeciętnie około dwudziestu kilometrów. W przypadku dłuższych szlaków regionalnych, organizatorzy mogą grupować etapy w odcinki tematyczne.

2. Uczestnicy samodzielnie określają jednorazową ilość etapów do przebycia, zależnie od czasu i sił, jakimi dysponują. Triady są więc propozycją na jedno lub dwudniowy weekendowy wyjazd, na tygodniowe oderwanie się od codzienności, a także na dłuższe wakacje z możliwością dowolnego przeplatania dni marszowych i postojowych.

3. Wędrować można samotnie bądź w grupie, ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mniej niż dziesięcioosobowej.

4. Każdy uczestnik dokumentuje swój udział w Triadach w Paszporcie Uczestnika Triad (osobnym dla każdego regionu) lub za pomocą fotorelacji, a także może opisywać go w sposób sumaryczny na rewersie Medalionu Triad. Za udokumentowany udział w Triadach uczestnikowi przysługują odznaki: srebrna kolejnego stopnia – po każdym przebytym odcinku tematycznym, złota – za przejście całego szlaku.

5. Uczestnictwo w Triadach odbywa się na własną odpowiedzialność.

 

Art. 14. Osiąganie celów Triad wspierają programy tematyczne. Organizatorzy i uczestnicy realizują i współtworzą te z programów, które odpowiadają ich potrzebom i zainteresowaniom. Proponowane są takie programy tematyczne, jak:

1) „Odkrywca” – program edukacyjno-krajoznawczy: na stronie internetowej regionalnych Triad uczestnik zapoznaje się z informacjami z dziedziny historii, kultury i przyrody, dotyczącymi danego etapu i ogólnie regionu, wzbogaconymi o treści z zakresu wiedzy powszechnej; tworzona wspólnie przez organizatorów i uczestników Baza Danych programu stanowi materiał dla regionalnego Przewodnika;

2) „Perły na Drodze” – program fotograficzny: uczestnik przesyła organizatorom wykonane przez siebie zdjęcia miejsc i obiektów na szlaku Triad; najlepsze fotografie publikowane są na stronie internetowej regionalnych Triad oraz w Przewodniku;

3) „Droga do Nieba” – program religijny: ze strony internetowej regionalnych Triad uczestnik-pielgrzym pobiera materiały o tematyce religijnej, przygotowane dla każdego etapu (wiadomości o patronie etapu, modlitwy, cytaty, informacje o miejscach kultu i możliwości uczestniczenia we Mszy Świętej przed wyruszeniem w trasę) i będące bazą dla regionalnego Przewodnika;

4) „Zrobię coś dobrego” – program społeczno-kulturalny: to możliwość podjęcia przez uczestnika osobistej inicjatywy na rzecz innych, np. wsparcie przy okazji wędrówki akcji charytatywnej czy zorganizowanie dla grupy wieczoru przy ognisku;

5) „Jesteśmy na Triadach” – program partnerski: skierowana do osób fizycznych i prawnych oferta współpracy w zakresie organizacji i bieżącego funkcjonowania Triad; adresatem programu są m.in.: samorządy, organizacje turystyczne, kościelne i społeczno-kulturalne, hotele, restauracje, placówki muzealne, przedsiębiorstwa i instytucje.

Rozdział V

 

ORGANIZATORZY REGIONALNYCH TRIAD

 

Art. 15. Organizatorem regionalnych Triad może zostać każdy, kto respektuje zapisy Konstytucji i działa w jej duchu.

 

Art. 16. Do obowiązków organizatorów regionalnych Triad należy:

1) wstępne określenie przebiegu całego szlaku w taki sposób, aby łączył on miejsca ważne ze względów turystyczno-krajoznawczych lub religijnych;

2) ustanowienie punktu centralnego, początkowego i końcowego zarazem, jako miejsca ważnego zarówno ze względów religijnych, jak i turystyczno-krajoznawczych;

3) wyznaczanie tras poszczególnych etapów w postaci linii ciągłej lub serii charakterystycznych punktów w terenie, do których kolejno należy dotrzeć (tzw. punkty zbiórkowe), oraz praktyczna weryfikacja tych tras pod kątem ich atrakcyjności i wymagań kondycyjnych (pokonanie każdego etapu nie powinno przekraczać możliwości osób o przeciętnej kondycji);

4) utworzenie strony internetowej, opisującej regionalne Triady i dostarczającej niezbędnych informacji o: przebiegu zweryfikowanych tras etapowych, potencjalnych miejscach noclegowych, możliwościach uczestniczenia w porannych Mszach Świętych dla zainteresowanych osób;

5) przyznawanie odznak za udokumentowany udział w Triadach.

 

Art. 17. Organizatorzy regionalnych Triad mogą podejmować także inne zadania, w tym:

1) grupowanie etapów w odcinki tematyczne;

2) realizacja programów tematycznych, a w przypadku realizowania programu „Droga do Nieba” nadawanie patronów poszczególnym etapom;

3) umieszczanie w wybranych miejscach na trasie (np. w punktach zbiórkowych) – za zgodą i w porozumieniu z właścicielami obiektów – znaku Triad;

4) wytwarzanie na potrzeby własne oraz zainteresowanych uczestników Medalionów Triad;

5) emisja Paszportu Uczestnika Triad;

6) prezentowanie na stronie internetowej statystyk uczestnictwa, tworzonych na podstawie Paszportów Uczestnika Triad lub przesyłanych fotorelacji;

7) zakładanie stowarzyszeń regionalnych i ponadregionalnych, zajmujących się organizacją i promocją Triad;

8) praca nad stworzeniem regionalnego Przewodnika w formie elektronicznej i papierowej.

Strona głównaKonstytucja Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Podstawę dla treści prezentowanych na

stronie stanowi uniwersalizm etyczny.

ETUN

© 2021-2024 Grzegorz Berke

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych, związanych z ideą strony, w formie niezmienionej i z podaniem źródła. Wszelkie inne wykorzystanie tylko za zgodą autora.